Lagstiftning: Ändringar i ellagen och miljöbalken för nätkoncession för linje

Sedan den 1 juli 2024 gäller nya regler vid prövningen av nätkoncessioner för linje. Med nätkoncession för linje förstås en kraftledning med en bestämd sträckning. Ändringarna har gjorts i både ellagen (1997:857) och miljöbalken, med det gemensamma syftet att skapa en tydligare och snabbare process för att förstärka, förnya och bygga ut Sveriges elnät.

I 2 kap. 12 a § ellagen (EL) finns nu en allmän lämplighetsprövning för nätkoncessioner för linje. Det går att likna den nya paragrafen vid en precisering av 2 kap. 12 § EL (som är en av grundförutsättningarna för nätkoncession) där det framgår att en nätkoncession endast får beviljas om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt. Av det nya lagrummet följer att en nätkoncession för linje ska anses vara lämplig från allmän synpunkt om:

 1. Ledningen behövs för
  a) att uppfylla skyldigheter enligt denna lag eller krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,
  b) en säker och tillräcklig elförsörjning,
  c) ökad nätkapacitet som bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam, eller
  d) att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse, och
 2. ledningen har en ändamålsenlig placering i nätet och en ändamålsenlig teknisk utformning i fråga om lik- eller växelström samt spänning.
  En anläggning som uppfyller villkoren i 2 kap. 12 a § första stycket EL ska dock inte anses vara lämplig från allmän synpunkt om synnerliga skäl talar emot det.

De nya reglerna i EL gäller för ansökningar som lämnas in från och med den 1 juli 2024.

Ändringar har även gjorts i miljöbalkens (MB) bestämmelser om områdesskydd: 7 kap. 11a § och 7 kap. 16 § MB. Genom tillägg i dessa lagrum är starkströmsledningar nu undantagna från förbuden mot intrång inom det generella biotop- och strandskyddet, något som minskar behovet av dispensansökningar hos länsstyrelsen i samband med ansökan om nätkoncession för linje.

Eftersom ändringarna i miljöbalken endast avser den materiella prövningen och i samtliga fall är till fördel för sökandena, behövs inte övergångsbestämmelser (se prop. 2023/24:188 s. 20). Ändringarna i miljöbalken gäller därför även för ansökningar som skickats in till Energimarknadsinspektionen före den 1 juli 2024.

Lagändringarna som nu är gällande rätt förklaras närmare i propositionen med titeln ” En tydligare process för tillståndsprövning av elnät.”

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om energirätt kopplade till befintlig eller planerad verksamhet.

Dela