Energirätt

Vattenkraftverk eller energiskapande verksamheter som vindkraftverk, kärnkraftverk, solcellsparker eller kraftvärmeanläggningar, behöver kopplas ihop med Sveriges elnät för att energin ska kunna transporteras från verksamhetsutövarens anläggning till önskad destination. Den svenska elmarknaden är avreglerad, något som bl.a. innebär att handel och distribution är separerade.

Ledningar och nätkoncession

El transporteras genom transmissionsnätet, men även genom regionala och lokala nät. Drift av nät och byggnation av ledningar möjliggörs genom s.k. nätkoncessioner. Enligt ellagen får starkströmsledningar inte byggas eller användas utan tillstånd – s.k. nätkoncession. Ledningarna måste som huvudregel prövas antingen som en nätkoncession för linje eller som en områdeskoncession. Det är vanligen nätmyndigheten – Energimarknadsinspektionen - som prövar frågan om nätkoncession.

Det är vanligt att även andra lagar blir tillämpliga i nätkoncessionsprövningar, t.ex. plan- och bygglagen, ledningsrättslagen och miljöbalken. Även kulturmiljölagen och artskyddsförordningen kan aktualiseras i frågor om upprättandet av ledningar.

Det finns även möjlighet att inte behöva ansöka om nätkoncession. Detta fastslås närmare i den s.k. IKN-förordningen. I denna förordning finns bl.a. möjligheter till nätkoncessionsundantag för interna nät som upprättas för att tillgodose elbehovet hos fordon, eller för lokala överföringar i ett avgränsat område, t.ex. en vindkraftspark.

Byråns arbete med energirätten spänner över i stort sett hela branschen, såväl geografiskt som verksamhetsmässigt.

Läs om exempel på ärendetyper vi arbetar med.

Ärenden inom energirätt

  • Energi- och produktionsprojekt
  • Nätkoncession för linje/område
  • Undantag från nätkoncession
  • Ledningsrättsfrågor
  • Ersättningsfrågor
  • Tillsynsärenden/förelägganden
  • Allmän rådgivning

Arbetssätt

I normalfallet är en av byråns jurister engagerad i varje enskilt ärende. Samtidigt gör vår breda erfarenhet från olika typer av ärenden och branscher att vi kan träda in för varandra vid behov. Det här arbetssättet är enligt vår erfarenhet det mest effektiva för klienten, bland annat ur kostnadssynpunkt. Vid mer komplexa tillståndsansökningar har vi, om klienten så önskar, möjlighet att bemanna med två eller fler jurister.

Välkommen att kontakta oss med uppdragsförfrågningar

Ni är också välkomna att vända er direkt till någon av våra medarbetare.