Alrutz' integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt EU:s dataskydds­förordning (2016/679/EU)

Alrutz’ Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner m.m. vi erhåller i samband med uppdrag, eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan vissa personuppgifter kan vi inte åta oss ett uppdrag, eftersom uppdrag förutsätter att kommunikationen med klientens kontaktpersoner kan ske via sparade kontaktuppgifter.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för redovisnings- och faktureringsändamål samt för att genomföra obligatorisk jävskontroll. Dessa uppgifter behandlas på grundval av nödvändigheten att fullgöra avtal och rättslig förpliktelse.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig/din huvudman, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina/din huvudmans intressen, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina/din huvudmans intressen.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt få information från oss om vår hantering av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se.

Kontakta oss på sofia.hedelius@alrutz.se eller adress nedan, om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Alrutz’ Advokatbyrå AB, org.nr 556145-0080, Kungsgatan 42, 111 35 Stockholm, 08-679 73 65, www.alrutz.se, post@alrutz.se

För ytterligare information om hur byrån behandlar personuppgifter, hänvisas till Alrutz’ Advokatbyrås Policy för Behandling av Personuppgifter.