Lagstiftning: Förordningen om restaurering av natur

EU-förordningen om restaurering av natur (Nature restoration law, NRL) har nu antagits. I korthet syftar förordningen till att inrätta en ram för restaureringsåtgärder med den unionsomfattande målsättningen att täcka minst 20 % av landområden och minst 20 % av havsarealen senast 2030, samt alla ekosystem som är i behov av restaurering senast 2050.

Målsättningen inbegriper olika naturtyper och arter både på land och i vatten. T.ex. inryms restaureringskrav på skogsekosystem och vattendrag i förordningen. Dessutom ska en nationell restaureringsplan upprättas inom två år. I Sverige kommer Naturvårdsverket att ha en central roll i arbetet med förordningen.

Enligt förordningen är det möjligt att undanta vissa verksamheter; bl.a. finns undantagsbestämmelser för nationellt försvar och verksamheter som producerar förnybara energikällor.

Sverige och grannlandet Finland var emot förordningsförslaget, bl.a. utifrån proportionalitet i förpliktelserna och kostnaderna i relation till medlemsstaternas många skogar och vattendrag.

Har du mer specifika frågor om förordningen, eller något annat som inryms under våra verksamhetsområden? Tveka i så fall inte att kontakta oss.

Dela