Nytt tillstånd: E-metanol som fartygsbränsle

Bolaget FlagshipTWO AB har den 30 april 2024 erhållit tillstånd till produktion av det klimatneutrala bränslet elektrometanol (e-metanol), vilket är ett bränsle som har en stor potential för att ersätta fossila fartygsbränslen. Detta framgår av deldom från Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen (MMD), i mål nr M 446-23.

Tillståndet avser uppförande och drift av en planerad anläggning för produktion av e-metanol till en årlig mängd av maximalt 130 000 ton. Anläggningen planeras i anslutning till befintligt kraftvärmeverk – Korstaverket i Sundsvall. Framställningsprocessen inleds med att bolaget avskiljer koldioxid från Korstaverkens rökgaser och med hjälp av elkraft genom elektrolys av vatten producerar vätgas. Råvarorna vätgas och koldioxid blandas därefter till syngas och bereds vidare i en metanolreaktor för att slutligen destilleras till avsedd kvalitet av e-metanol.

Genom närheten till Korstaverket ska e-metanolanläggningen bl.a. kunna erhålla biogen koldioxid genom rökgaser samt processånga och kylvatten, medan den planerade anläggningen å sin sida kan tillhandhålla överskottsvärme till fjärrvärmenätet samt biprodukter som kan användas i verket. FlagshipTWO AB:s planerade verksamhet kommer däremot inte att integreras med Korstaverket, utan den kommer att bedrivas oberoende, såväl organisatoriskt som tekniskt. MMD förenade deldomen med ett antal villkor samt prövotid avseende frågan om utsläpp av renat processavloppsvatten samt frågan om utsläpp till luft.

Alrutz’ Advokatbyrå välkomnar tillståndsdomen. Byrån har arbetat med innovativa verksamhetsutövare i över 100 år sedan byråstarten 1909, i nära samarbete med bl.a. processindustrin.

Du kan läsa mer under vårt verksamhetsområde miljörätt. Läs även gärna vår artikel om verksamheten vid Preemraff Lysekil i artikeln ”Nytt tillstånd: Förnybart flygbränsle.”

Dela