Nytt tillstånd: Förnybart flygbränsle

Bolaget Preem AB har genom en färsk deldom tagit verksamheten vid Preemraff Lysekil ett steg vidare mot en förnybar och cirkulär verksamhet. Den 26 mars 2024 meddelade Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (MMD), tillstånd till verksamhet som bl.a. innebär möjlighet till produktion av förnybart flygbränsle, s.k. SAF (deldom i mål nr M 373-23).

Tillståndet avser om- och tillbyggnad av raffinaderiets ICR-anläggning (iso cracking) inklusive en ny HCU-anläggning (hydro thermal cleanup unit) för förbehandling av förnybara råvaror, samt verksamhet med förnybar och cirkulär genomströmning. Tillståndet omfattar vidare verksamhet med förnybar och cirkulär genomströmning av högst en miljon m3 per år, utöver tidigare tillståndsgiven verksamhet med förnybar genomströmning (Synsat-projektet), men inom gällande tillståndsram med en maximal årlig genomströmning av 11,4 miljoner ton, och 250 000 ton LNG/bio-LNG per år. Deldomen förenades med ett antal tillkommande villkor samt tidsbegränsades i avvaktan på nytt tillstånd för hela raffinaderiet.

MMD konstaterade att ansökta förändringar innebär att bolaget fortsätter arbetet med att successivt lämna produktion baserad på fossila råvaror till förmån för tillverkning av bränslen med icke-fossilt ursprung eller baserade på cirkulära råvaror, samt att ansökta förändringar utgör en förutsättning för en omställning mot en mer långsiktigt hållbar och klimatanpassad produktion av sådana flytande bränslen som det också på lång sikt kan förutses finnas ett behov av.

Alrutz’ Advokatbyrå välkomnar domen. Byrån har arbetat med innovativa verksamhetsutövare i över 100 år sedan byråstarten 1909, i nära samarbete med bl.a. processindustrin. Du kan läsa mer under vårt verksamhetsområde miljörätt.

Dela