Lagstiftning: Ny svensk kärnkraft möjliggörs

Den 29 november 2023 sade riksdagen ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige.

Ändringarna började gälla den 1 januari 2024 och syftar till att ge kärnkraftsel en mer central roll i den framtida svenska energimixen. Bakgrunden är en förväntad större efterfrågan av el i kombination med att fossila bränslen fasas ut, där kärnkraften kan bidra till att ett stabilt och förutsägbart kraftsystem. Det går att läsa mer om lagändringarna i regeringens proposition 2023/24:19 ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg.”

Lagändringarna har gjorts i miljöbalken (MB) och i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

I korthet innebär lagändringarna att det nu blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Dessutom tillåts fler än tio reaktorer att samtidigt vara i drift.

Något som diskuteras i propositionen är att kärnenergiområdet går mot mindre enheter, så kallade små modulära reaktorer (SMR).

Samtidigt som lagändringarna öppnar upp för större produktionsmöjligheter inom energisektorn är det viktigt att komma ihåg att dessa tillståndsprocesser inte är något som görs över en natt. En tillståndsprocess för en miljöfarlig verksamhet likt en ny eller utökad kärnkraftssatsning, oavsett storlek, kräver både tid och kompetens. Ett stort antal regler måste beaktas vid en nyetablering av en kärnkraftsverksamhet, såsom lokaliserings- och hushållningsreglerna samt bestämmelserna om en specifik miljöbedömning. Vidare krävs överväganden kopplade till det kommunala vetot och regleringen av kärnavfallsfonden. Utöver detta aktualiseras frågor kopplade till planering av slutförvar.

Alrutz’ Advokatbyrå har arbetat med innovativa verksamhetsutövare i över 100 år sedan byråstarten 1909. Energisektorn är ett av byråns främsta fokus och byrån har en långvarig erfarenhet av att bistå kärnkraftsverksamheter i Sverige.

Du kan läsa mer under våra verksamhetsområden miljörätt och energirätt.

Dela