Glad midsommar: Nya regler för bearbetningskoncession den 1 juli

Alrutz’ Advokatbyrå önskar såväl gamla som nya klienter samt övriga branschkollegor en riktigt trevlig midsommar! Vi vill med hälsningen passa på att skriva några rader om att riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i minerallagen (1991:45).

Ändringarna innebär i korthet att Natura 2000-tillstånd inte ska vara en förutsättning för en ansökan om bearbetningskoncession. Nu kommer den prövningen i stället att förflyttas helt och hållet till verksamhetens tillståndsprövning enligt miljöbalken. Syftet med dessa ändringar är framför allt att effektivisera koncessionsprövningen på samma gång som de EU-rättsliga Natura 2000-kraven kan tillgodoses.

Förslagen syftar till positiva effekter för företag verksamma inom gruvindustrin; bl.a. ska sökandebolag få bättre förutsättningar att säkra ensamrätten för fyndigheter och situationer där Natura 2000-prövningen sker två gånger undviks, vilket förespås leda till vinster i tid och kostnader för bolagen. Genom förslagen kommer dessutom Sveriges mark- och miljödomstolar att pröva Natura 2000-frågorna kopplade till gruvprojekt, i stället för landets alla länsstyrelser.

Lagändringarna som nu har röstats igenom förklaras närmare i propositionen 2023/24:126 med titeln ”Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen”.
Vi har tidigare skrivit om detta i vår artikel om lagrådsremissen. Vissa förändringar har gjorts i förhållande till den ursprungliga lagrådsremissen i det som nu blir gällande rätt.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024 och det saknas övergångsbestämmelser. Ändringarna ska sålunda tillämpas även på de ansökningar om bearbetningskoncession som har inletts före ikraftträdandet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om gruvrätten kopplade till befintlig eller planerad verksamhet.

Dela