Förorenade områden

Vi biträder industriföretag och andra verksamhetsutövare när det gäller olika slags föroreningsskador, främst förorenade mark- eller vattenområden inom eller i anslutning till aktiva eller nedlagda industrianläggningar.

Undersökning och efterbehandling

Frågorna om förorenade områden aktualiseras både inom ramen för tillståndsprövningar och som tillsynsärenden.

Oavsett vilken väg frågorna kommer upp biträder vi på Alrutz’ Advokatbyrå verksamhetsutövare och andra som möter krav på undersökningar eller åtgärder.

Läs om exempel på ärendetyper vi arbetar med inom området förorenad mark.

Ärenden inom förorenade områden

  • Tillsynsärenden/förelägganden
  • Ansvarsutredningar och -bedömningar
  • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
  • Anmälningsärenden
  • Allmän rådgivning
  • Due diligence

Förorenad mark

Grunden kan vara en tillståndsprövning av pågående verksamhet där det ställs krav på markundersökningar eller sanering/efterbehandling, eller tillsynsärenden där motsvarande krav ställs i ett föreläggande. I båda fallen handlar det om att för verksamhetsutövarens räkning utreda och bedöma vilket ansvar som kan föreligga och i så fall vilka utredningar och/eller åtgärder som kan krävas.

Vi arbetar även med anmälningar och ansökningar om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder, vilket kan krävas om efterbehandlingen innefattar miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet. Efter införandet av industriutsläppsdirektivet har arbetet med statusrapporter tillkommit.

Välkommen att kontakta oss med uppdragsförfrågningar

Ni är också välkomna att vända er direkt till någon av våra medarbetare.